ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണം

ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഏജിംഗ് ടെസ്റ്റ്

ധരിക്കുന്ന പ്രതിരോധ പരിശോധന

കാഠിന്യം ഇംപാക്ട് ടെസ്റ്റ്

ബ്രേക്ക് ടെസ്റ്റ്

ഹൈഡ്രോളിക് ടെസ്റ്റ്

താപനില പ്രതിരോധ പരിശോധന

ഉപ്പ് സ്പ്രേ ടെസ്റ്റ്

ഇംപാക്ട് ടെസ്റ്റ്

കാഠിന്യം പരിശോധന


പോസ്റ്റ് സമയം: ഡിസംബർ-16-2021