ഫാക്ടറി

ഓഫീസ് കെട്ടിടം

ഫാക്ടറിയുടെ ആകാശ കാഴ്ച

സ്വീകരണം

ഷോറൂം

ഓഫീസ്

യോഗം നടക്കുന്ന സ്ഥലം

പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്ക്ഷോപ്പിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ്:

പൂപ്പൽ വർക്ക്ഷോപ്പ്2
പൂപ്പൽ വർക്ക്ഷോപ്പ്

പൂപ്പൽ വർക്ക്ഷോപ്പ്

ഹാർഡ്‌വെയർ ഷോപ്പ്2
ഹാർഡ്‌വെയർ ഷോപ്പ്

ഹാർഡ്‌വെയർ ഷോപ്പ്

ഇഞ്ചക്ഷൻ വർക്ക്ഷോപ്പ്
അസംബ്ലി വർക്ക്ഷോപ്പ്7

ഇഞ്ചക്ഷൻ വർക്ക്ഷോപ്പ്

അസംബ്ലി വർക്ക്ഷോപ്പ്6
അസംബ്ലി വർക്ക്ഷോപ്പ്1
അസംബ്ലി വർക്ക്ഷോപ്പ്2
അസംബ്ലി വർക്ക്ഷോപ്പ് 5
അസംബ്ലി വർക്ക്ഷോപ്പ്3

അസംബ്ലി വർക്ക്ഷോപ്പ്

വെയർഹൗസ്1
വെയർഹൗസ്2

ഓഫീസ് വെയർഹൗസ്

വിനോദ വേദികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ്:

ഡൈനിംഗ് ഹാൾ

ഡൈനിംഗ് ഹാൾ

സ്റ്റാഫ് ഡോർമിറ്ററി

സ്റ്റാഫ് ഡോർമിറ്ററി

ഫുട്ബാൾ മൈതാനം

ബാസ്കറ്റ്ബോൾ കോർട്ട്